Skip to main content

CENTRO DE EVENTOS PLAZA MAYOR

PABELLÓN VERDE

Construcción de acabados arquitectónicos y obras complementarias para el Pabellón Verde, en el Centro de Eventos Plaza Mayor.


E J E C U C I Ó N

Construcción

U B I C A C I Ó N

Medellín
Antioquia

A Ñ O

2011
2012

Á R E A

7.343 m2