Skip to main content

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONTEMAYOR

E N V I G A D O

Construcción de la sección A, etapa 1, del Colegio Sagrado Corazón Montemayor.


E J E C U C I Ó N

Diseño

U B I C A C I Ó N

Envigado
Antioquia

A Ñ O

2015
2016

Á R E A

1.792 m2