Skip to main content

KENWORTH DE LA MONTAÑA

C O N C E S I O N A R I O

Diseño urbano, arquitectónico e interior. Construcción de talleres y oficinas para atención a clientes.


E J E C U C I Ó N

Diseño y
construcción

U B I C A C I Ó N

Yumbo
Valle

A Ñ O

2006

Á R E A

2.900 m2